Koga

Koga Zuid

FAQ

CONTACT

Visie

De inrichting van de groepsruimten en de benaderingswijze van de kinderen zijn ontleend aan de opvoedkundige uitgangspunten uit de antroposofie, waar het geloof in de eigen, unieke ontwikkeling van ieder kind voorop staat.

Ieder kind is uniek en heeft eigen talenten in zich. Opvoeden is de kunst van het herkennen van deze eigen talenten en de kunst om een klimaat te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontplooien.

De ontplooiing van sociale, kunstzinnige en ambachtelijke vermogens zijn daarin even belangrijk als de ontwikkeling van intellectuele vermogens.
Dit komt onder andere tot uitdrukking in het volgende:

 • De groepsruimte is een voortzetting van de huiselijke omgeving.
  Dit biedt vertrouwen en geborgenheid.
 • De dag verloopt volgens een vast patroon.
  Lichamelijke activiteit zoals het vrij spel wordt afgewisseld met momenten van rust, samen rond de tafel zitten of naar een verhaal luisteren. Elke (mid)dag herhalen de kinderen een aantal vaste bezigheden waardoor ritme en rust ontstaan.
 • Het spelmateriaal is zo gekozen dat de fantasie van het jonge kind zich eraan kan ontwikkelen.
  Het heeft zo min mogelijk een vastgelegde functie. Het speelgoed is van natuurlijke materialen, zoals hout, wol, katoen, aardewerk etc. Dit voelt niet alleen prettig aan, het heeft vooral een positieve invloed op de ontwikkeling van de zintuigen van het jonge kind.
 • Er is veel aandacht voor de jaarfeesten.
  Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstmis, Driekoningen, Maria Lichtmis, Palmpasen, Pasen, Pinksteren en Sint Jan. Deze feesten volgen het verloop van het jaar en zij geven de verbondenheid van natuur en cultuur aan. De jaargetijden weerspiegelen zich in verhalen, spelletjes en de aankleding van de groepsruimte waar de seizoenen tafel een speciale plaats inneemt.
 • De aandacht voor de kinderen staat voorop, waarbij regels en structuur voor de nodige duidelijkheid zorgen.
  Er wordt naar gestreefd het aantal regels te beperken. De kracht zit vooral in het goede voorbeeld van de volwassene. Kijken wat er wel kan is in pedagogisch opzicht beter dan simpelweg verbieden.

Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind observeren wij regelmatig de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind. Daarnaast evalueren we regelmatig via de ZIKO- & ZIKO-Vo methode het welbevinden en de betrokkenheid van je kind.